Kategoria: Edukacja medialna

Wózki spacerowe dla dzieci

W życiu każdego rodzica przychodzi taki moment, w którym musimy zainwestować dość sporo naszych środków pieniężnych w dobry wózek spacerowy dla naszego dziecka. Przygotowanie całej wyprawki dla dziecka kosztuje dość sporo i musimy być na

Opieka nad osobami starszymi, sposób na zarobek

Rynek pracy w naszym kraju wygląda coraz lepiej. Jednak nie każdy posiada odpowiednie predyspozycje oraz wykształcenie, aby szybko znaleźć pracę swoich marzeń. Dlatego też wiele osób decyduje się na wyjazd zagraniczny w celach zarobkowych. Można

KOMPETENCJE INFORAMTYCZNO – MEDIALNE

W podstawie programowej kształcenia ogólnego czytamy, że nauczyciele stwa­rzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Zapis ten znajduje się wśród ogólnych

FUNDAMENT ROZWOJU

Fundament ogólnego rozwoju ucznia tworzy nauczanie języka ojczystego i jed­nocześnie stanowi punkt odniesienia całej edukacji szkolnej – wychowania i kształ­cenia. Dlatego też chęć weryfikacji kompetencji nauczyciela języka polskiego szko­ły podstawowej, stały się inspiracją do przeprowadzenia

KAŻDY NAUCZYCIEL

Dlatego też każdy nauczyciel polonista, powinien być przygotowany do posługiwania się mediami i multimediami oraz technologią, informacyjną i komunikacyjną w pracy własnej oraz w pracy z uczniami.Prezentowane wyniki badań odzwierciedlają niewielki wycinek prowadzonych badań empirycznych

KOMPETENCJE WYRAŻAJĄ UMIEJĘTNOŚCI

Kompetencje informatyczno-medialne wyrażają się umiejętnością wykorzysta­nia technologii informacyjnej i komunikacji w doskonaleniu procesów edukacyjnych. W ramach tej kompetencji nauczyciele najniżej ocenili umiejętność tworzenia autor­skich programów edukacyjnych i udostępniania ich w sieci, gdyż na poziomie bar­dzo

W ZAKRESIE KOMPETENCJI

Wyraźnie niskie wyniki w zakresie kompetencji informatyczno-medialnych wi­doczne są po dokonaniu analizy poziomu tych kompetencji u każdego nauczyciela. Średnio 88% badanych ocenia się na poziomie niskim i nieco mniej na poziomie średnim (66% nauczycieli). Badanych

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Kompetentny nauczyciel, to osoba umiejąca posługiwać się językiem obcym w ce­lu zdobywania wiedzy ogólnej i zawodowej. Istota profesjonalizmu nauczycielskie­go polega na ciągłym poszukiwaniu i konstruowaniu nowych rozwiązań, a także sprawdzonych i wdrożonych z powodzeniem w

W BADANEJ GRUPIE

Znajomość języków obcych wśród badanej grupy nauczycieli jest zróżnicowana, zarówno pod względem rodzaju, ilości jak i poziomu znajomości języka. Nauczycie­le znają jeden, dwa lub trzy języki obce, a ich umiejętność posługiwania się tymi językami zarówno

KORZYSTANIE Z LITERATURY

Zauważyć można, że nauczyciele stażyści najlepiej przygotowani są do korzystania z literatury obcojęzycznej, nato­miast sprawne porozumiewanie się innych będzie możliwe wśród tych nauczycieli, którzy opanowali język co najmniej na poziomie wysokim i bardzo wysokim. Wśród

OBSŁUGA MEDIÓW TECHNICZNYCH

W wyniku szybkich i ciągłych zmian, które zachodzą w technologii informacyj­nej, nauczyciel musi być przygotowany do samodzielnego śledzenia przemian w za­kresie wiedzy o współczesnych nośnikach informacji, możliwości ich zastosowań w edukacji oraz ciągłego uzupełniania wiedzy

POSIADANE ZNAJOMOŚCI

Korzystać z tego urządzenia nie potrafi 13,3% nauczycieli staży­stów, 16,7% nauczycieli kontraktowych i aż 40% nauczycieli mianowanych. Najniż­szą znajomość posiadają jednak nauczyciele w zakresie wykorzystania komputera. Mają trudności z korzystaniem z serwisu informacyjnego w Internecie,