DOSTĘP DO KOMPUTERÓW

Nie bez znaczenia dla młodzieży pozostaje fakt większego dostępu do komputerów z oprzy­rządowaniem dla niewidomych i podłączeniem do Internetu. Respondenci dopomi­naj ą się też o nauczycieli posiadaj ących wiedzę i umiej ętności metodyczne z zakresu wykorzystania wspomnianego sprzętu we wspomaganiu procesu kształcenia.Przeprowadzone badania dowodzą, że mimo rozwoju nowych technologii wielu nauczycieli wysoko ceni werbalizm w nauczaniu uczniów pozbawionych wzroku. Ak­tywne metody nauczania z dużym trudem wypierają tradycyjny warsztat pracy pedago­gicznej. Komputery i Internet rzadko wykorzystywane są na przedmiotach innych niż informatyka, a i wówczas uczniowie pozbawieni wzroku ze względu na brak odpo­wiedniego sprzętu nie biorą aktywnego udziału w zajęciach.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!