MIEJSCE MEDIÓW W EDUKACJI

Waga opisanych zjawisk przyczyniła się do stworzenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej przedmiotu „Media w kształceniu specjalnym” oraz podjęcia badań na temat miejsca mediów w edukacji szkolnej młodzieży niewidomej w Polsce.Miejsce mediów w edukacji osób z uszkodzonym wzrokiem nie zostało do dzi­siaj w sposób jednoznaczny określone. Chociaż często akcentuje się raczej negatyw­ne strony faktu wpływu mediów na młode pokolenie, wiadomo, że oddziałują one na każdego także w sposób pozytywny np. wpływając na postrzeganie rzeczywistości eliminują różnice między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Media są dziś rów­nież jednym z czynników umożliwiających osobom pozbawionym wzroku bycie peł­noprawnymi i samowystarczalnymi członkami społeczeństwa.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!