ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ

Terenem badań uczyniono wszystkie wspomniane wyżej placówki. Koncentru­jąc się na jednym środowisku szkół średnich uzyskano zbiorowość stanowiącą pew­ną określoną całość. Dało to możliwość ukazania tematu badań w wielu aspektach i z różnych perspektyw (postrzeganie tych samych faktów przez różne grupy respon­dentów). Przyjmując za punkt wyjścia definicję pedagogiczną ślepoty, w 64 klasach (I-IV) liczących łącznie 766 uczniów odnaleziono 80 niewidomych nie wykorzystu­jących pisma płaskiego (czamodruku) a jedynie brajla do czytania i pisania. Wspo­mniani uczniowie, ich nauczyciele wychowawcy, (których aktywna praca powinna zachęcać młodzież szkolną do poszukiwania wiedzy i eksperymentowania) oraz dy­rektorzy (od których – jako gospodarzy szkół – w dużej mierze zależy wyposażenie szkoły) stanowili grupę 149 respondentów.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!