PRZEDMIOT UZGODNIENIA

Zauważmy jednak, że przedmiotem milczącego uzgodnienia jest me tylko to iz istnieje na przykład z jednej strony „odpowie­dzialność , a z drugiej „popędy”, ale również to, w jakich sytua­cjach wolno odwoływać się do „ducha”, a w jakich do „biologii” i niewykluczone, że sytuacje takie są rozłączne. Nie potrafimy, co prawda rozróżnień takich wyartykułować – zapewne każda gru­pa i każda epoka przeprowadza nieco inną linię demarkacyjną – ale potrafimy biegle stosować je w praktyce. Zasada „przedkła­dać sprawiedliwe nad pożyteczne” ulega często zawieszeniu i ustępuje miejsca czystemu utylitaryzmowi. Czy jednak nie towa­rzyszy temu zawsze ciche, nie dające się wyrazić w słowach poro­zumienie co do tego, w jakich okolicznościach można zmienić system wartościowania – kiedy wzgląd na korzyść staje się waż­niejszy od innych względów?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!