PRZYSZLI NAUCZYCIELE

Przyszli nauczyciele i młodzi badacze z pewnością nie pozostaną obojętni na wskazane moż­liwości czy zaproponowane im kierunki dalszych badań empirycznych nad mediami w kształceniu osób z niepełnosprawnością wzrokową. W ramach programu studiów wzbogacą praktykę pedagogiczną na wyżej wspomnianym polu wynikami własnych refleksji naukowych, a w pracy zawodowej – będą otwarci na potrzeby swoich wy­chowanków.W tym miejscu należy podkreślić że edukacja – jako ważny element życia spo­łecznego – musi być w pełni dostępna badaniom. Nauczycieli nie powinien dziwić powyższy fakt. Współpraca szkół z uczelniami kształcącymi pedagogów^specjalnych może bowiem przynieść obopólne korzyści np. w postaci przygotowywanych w ra­mach metodyki nauczania danego przedmiotu materiałów w wersji elektronicznej, które zamieszczane na stronach internetowego serwisu informacyjnego WWW mo­głyby być wykorzystywane przez pedagogów i uczniów w procesie nauczania-uczenia się.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!