WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TI

Wykorzystanie komputerów w edukacji stało się faktem. Na rynku edukacyjnym obok tradycyjnych mediów i materiałów dydaktycznych pojawiło się wiele komputerowych pro­gramów multimedialnych, jak również kilka serwisów internetowych, które mogą wspierać proces kształcenia.Pierwsza część artykułu jest próbą poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:Kto i dlaczego jest zainteresowany wprowadzaniem nowych technologii do działań edu­kacyjnych i terapeutycznych? Dlaczego multimedialne programy edukacyjne tylko w ograniczonym zakresie mogą być wykorzystywane do wspomagania nauczania i terapii w osób niepełnosprawnych intelek­tualnie?Druga część opisuje projekt realizowany przez studentów Pedagogiki UMK (specjalność   komputery w edukacji, w ramach przedmiotu – komputerowa diagnostyka i terapia pedago­giczna) wraz z nauczycielami szkoły specjalnej w zakresie tworzenia komunikatów multime­dialnych przeznaczonych do wspomagania procesu kształcenia i terapii pedagogicznej. Przed­stawione zostaną możliwości wykorzystania narzędzi TI takich jak programy prezentacyjne, język HTML do tworzenia tych komunikatów tematycznie związanych z programem realizo­wanym w szkole specjalnej na przykładzie 6 klasy.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!