ZMIANY W ŻYCIU SPOŁECZNYM

Zmiany w życiu społecznym mogą dotyczyć także: odosobnienia, a nawet izolacji jednostek, braku umiejętności współżycia społeczne­go, osłabienia więzi społecznych, wzrostu egoizmu i znieczulicy objawiających się brakiem otwartości na potrzeby drugiego człowieka, a także zaniku umiejętności pro­wadzenia rozmów (każdąz tych opinii popierało od 8 do 10% badanych). Jednostko­we wypowiedzi ankietowanych dotyczyły: wzrostu agresji i przemocy, oszustw oraz braku rzetelności firm internetowych, zaniku umiejętności pracy w zespole, braku właściwych postaw moralnych, braku oceny innych, a przez to ograniczenia w sa­moocenie, zwiększania się różnic cywilizacyjnych i gospodarczych, zmniejszania się aktywności społecznej, wygodnictwa oraz zaniku tradycji. W społeczeństwie infor­macyjnym nie widzi żadnych zagrożeń 6% respondentów. Nie miało zdania lub nie udzieliło odpowiedzi 7% ankietowanych. Większe zróżnicowanie poglądów można zauważyć w odpowiedziach na pytanie o zagrożenia dla sfery życia psychicznego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!